Начало » Новини » Страната
13.12.2014 г.

В новата структура на агроминистерството ще работят 602 служители

Устройствен правилник
В новата структура на агроминистерството ще работят 602 служители

Farmer.bg

Обединяване на отдели и създаване на нови дирекции, които да са от пряка полза за бизнеса – това съдържа приетият от кабинета устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните, който е обнародван в днешния брой на „Държавен вестник”. Според документа щатните бройки в самото ведомство са 602. Създават се шест нови дирекции, две от които ще координират работа на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. По всяка вероятност те ще предхождат и закриването на някои от агенции, което на този етап не се обявява.

От изключителна важност ще бъде дирекцията „Директни плащания и промоции“, която ще прилага националната политика по ОСП в областта на директните плащания, ще следи системата за кръстосаното съответствие и промоциите на земеделски продукти. Тази дирекция ще изготвя стратегии, планове за действие, анализи и оценки на прилагането и други програмни документи в областта на директното подпомагане на земеделските производители и промоциите на земеделски продукти.

Експертите ще изготвят и съгласуват схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители съгласно законодателството на ЕС, ще съгласуват и предложения за финансиране на схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители и промоциите на земеделски продукти в съответствие с правилата на европейското законодателство. В тази дирекция ще се подготвят нормативните и административни актове, свързани с предоставянето на директни плащания, с промоциите на земеделски продукти и с прилагането на системата на кръстосаното съответствие. Ще дават указания и за прилагане на системата на кръстосаното съответствие. Ще оказват методическа помощ на Разплащателната агенция при прилагане на схемите за директно подпомагане на земеделските производители, на промоциите на земеделски продукти, както и на системата на кръстосаното съответствие.

Експертите от директни плащания и промоции ще оказват методическа помощ на дирекциите в министерството при прилагане на схемите и мерките за директно подпомагане и на промоциите на земеделски продукти. Ще осъществяват взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия и Съвета на ЕС във връзка с политиката на директното подпомагане на земеделските производители и нейното прилагане, както и на политиката за промоции на земеделски продукти.

Сред новите дирекции, които пряко ще отговарят за бъдещите политики в сектора, са тази за „Биологично земеделие и растениевъдство“, която съвместно с областните дирекции „Земеделие“ ще обследване земеделските култури за установяване на моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия и ще изготвя доклад до министъра. Тази дирекция ще подпомага дейността на министъра при управление на дейността на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия и приравнени към тях неблагоприятни климатични условия. Експертите ще участват в дейността на Консултативния съвет по зърното и в заседанията на управителните комитети в секторите – влакнодайни култури, хмел, зърно, плодове и зеленчуци към Европейската комисия, и в работни групи към Съвета на ЕС. Ще участват в разработването, наблюдението, актуализирането и контрола върху условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Тази дирекция  ще поддържа и база данни на биопроизводителите и търговците, които имат разрешение за отглеждане и продажби на подобна продукция.

Ще има нова дирекция за анализ и стратегическо планиране, която трябва да събира статистиката, да я анализира и да представя решения за проблемите.

Нарастват изискванията и към дирекциите „Земеделие и регионална политика“  „Електронно управление“ и „Инвестиции и управление на собствеността“.  

Създава се нова главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ с едно териториално звено – Център „Поддържане на бази данни на Системата за идентификация на земеделските парцели“ (СИЗП) със статут на дирекция, със седалище София. В нея ще влизат дирекците „Поземлени отношения и комасация“, „Търговски дружества и държавно участие“, „Развитие на горския сектор“, „Пазарни мерки и организации на производители“, „Директни плащания и промоции“, „Анализ и стратегическо планиране“, „Наука, образование и иновации“, „Държавни помощи и регулации“, „Европейска координация и международни отношения“,„Развитие на селските райони“, „Морско дело и рибарство“, „Политики по агрохранителната верига“, „Биологично земеделие и растениевъдство“, „Животновъдство“ и дирекция „Хидромелиорации“.

Дирекция „Електронно управление“ получава изключително големи функции. То ще изготвя и провежда секторна стратегия за електронното управление в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в съответствие със Стратегията за електронно управление в Република България, ще разработва програми за реализация на секторната стратегия, включително ресурсното осигуряване на мерките по нея, ще координира дейностите по прилагането на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет, ще отговаря за изменението на нормативни актове, регламентиращи предоставянето на административни услуги, с цел съобразяването им със Закона за електронното управление;

Тази дирекция ще отговаря и за въвеждането и внедряването на системи в структурата на министерството, свързани с електронното правителство, и за въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни между администрациите, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Ще поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа на министерството и компютърната техника, ще поддържа и актуализира вътрешната информационна система – интранет, ще проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването на регистри, база данни и нови съвременни технологии с цел повишаване на сигурност­та и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи и въвеждането на нови софтуерни решения в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление.

Общо функциите на тази дирекция са 36 и ще бъдат основата за бъдещото електронно управление.

Нови функции се възлагат и на дирекция „Инвестиции и управление на собствеността“. Тя ще подпомага министъра при осъществяване на концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии и обекти, предоставени за управление на министерството или на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, ще организира провеждането на процедурите за предоставяне на концесии на обекти, предоставени за управление на министерството или на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, ще. подготвя становища по предоставените проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за концесиите.

Тази дирекция ще поддържа регистъра на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на министерството, ще предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, предоставени за управление на министерството, с цел постигане на максимална ефективност, ще изготвя становища за разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, предоставени на професионалните гимназии и училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, ще осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за ползване от служителите на съответното административно звено по изработена и одобрена от главния секретар план-схема.
Специфични права ще имат и експертите от дирекция „Политики по агрохранителната верига“. Те координират прилагането на държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал. Ще разработват проекти на нормативни актове, свързани с безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал. Ще координират изготвянето на единен многогодишен национален план за контрол в изпълнение на законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, и годишен доклад за изпълнение на единния многогодишен национален план за контрол.

Тази дирекция ще подпомага методически структурите на министерството по безопасност на храни и фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал. Ще координира дейностите на министерството с Министерството на здравеопазването и с други ведомства и организации, имащи отношение към качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал.

Ще изгражда и поддържа Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) в Република България и изпълнява ролята на национално звено за контакт на системата и др.

Експерите ще участват в работата на работните групи към Съвета на ЕС в конфигурацията му „Селско стопанство и рибарство“ и към Европейската комисия по въпросите от компетентността на дирекцията, на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, Кодекс Алиментариус и на работните групи към него и др.

 

 

Обща численост на персонала в Министерството на земеделието и храните Политически кабинет - 16

в т.ч.:

 

експертни и технически сътрудници -11

Главен секретар - 1

Инспекторат - 15

финансови контрольори - 2

дирекция „Вътрешен одит“ - 15

дирекция „Сигурност“ - 10

дирекция „Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция“ - 17

Обща администрация - 146

в т.ч.:

 

дирекция „Човешки ресурси“ - 16

дирекция „Административно и правно обслужване“ - 30

дирекция „Финансово управление“ - 23

дирекция „Инвестиции и управление на собствеността“ - 34

дирекция „Електронно управление“ - 30

дирекция „Обществени поръчки“ - 13

 

Специализирана администрация - 380

в т.ч.:

 

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ - 69

в т.ч.:

 

Централно управление - 41

Център „Поддържане на бази данни на СИЗП“ – София - 28

дирекция „Поземлени отношения и комасация“ - 45

дирекция „Търговски дружества и държавно участие“ - 13

дирекция „Развитие на горския сектор“ - 17

дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ -  14

дирекция „Директни плащания и промоции“ - 18

дирекция „Анализ и стратегическо планиране“ - 16

дирекция „Наука, образование и иновации“ - 11

дирекция „Държавни помощи и регулации“ - 17

дирекция „Европейска координация и международни отношения“ -  24

дирекция „Развитие на селските райони“ - 50

дирекция „Морско дело и рибарство“ - 13

дирекция „Политики по агрохранителната верига“ - 21

дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ - 16

дирекция „Животновъдство“ - 23

дирекция „Хидромелиорации“ - 13“

 

 

 

 

В новата структура на агроминистерството ще работят 602 служители
18252

Последни материали
Виж
Заради коронавируса
Русия и Украйна ограничават износа на пшеница
SAS Investcompagnie получава мажоритарен дял в 2 компании на Агрейн
Френска компания придобива над половината активи на украински холдинг
След препоръките на ЕК за създаване на коридори за бързо преминаване на стоките
Опашките от камиони на митническите пунктове в ЕС се стопиха
Важно за фермерите!
И фонд „Земеделие” е готов с видео за електронното подаване на заявленията за директни плащания
Преди приема
Близо 200 хиляди нови декара ще бъдат напоявани с европарите по подмярка 4,3
Как да се справим с ягодовият коренов хоботник
Свързани материали
Виж
Устройствен правилник - промени
Ще има втори зам. директор в агенцията по горите
Решения на Министерския съвет
Кабинетът одобри новата структура на министерството на земеделието
Промени в устройствения правилник
Шефовете на земеделските дирекции ще проверяват дали чиновниците не лъжат в имотните декларации
Предложения по проекта за промени ще се приемат до 6 май
Порожанов спешно иска кабинетът да одобри пети зам. министър в агроведомството
Проект на устройствен правилник
Агроминистърът ще одобрява продажбата на активи над 30 хиляди лева на новото предприятие към Селскостопанска академия
Приет е нов Устройствен правилник на МОСВ
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам