Начало » Новини » Страната
13.12.2014 г.

В новата структура на агроминистерството ще работят 602 служители

Устройствен правилник
В новата структура на агроминистерството ще работят 602 служители

Farmer.bg

Обединяване на отдели и създаване на нови дирекции, които да са от пряка полза за бизнеса – това съдържа приетият от кабинета устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните, който е обнародван в днешния брой на „Държавен вестник”. Според документа щатните бройки в самото ведомство са 602. Създават се шест нови дирекции, две от които ще координират работа на агенциите по горите и по рибарство и аквакултури. По всяка вероятност те ще предхождат и закриването на някои от агенции, което на този етап не се обявява.

От изключителна важност ще бъде дирекцията „Директни плащания и промоции“, която ще прилага националната политика по ОСП в областта на директните плащания, ще следи системата за кръстосаното съответствие и промоциите на земеделски продукти. Тази дирекция ще изготвя стратегии, планове за действие, анализи и оценки на прилагането и други програмни документи в областта на директното подпомагане на земеделските производители и промоциите на земеделски продукти.

Експертите ще изготвят и съгласуват схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители съгласно законодателството на ЕС, ще съгласуват и предложения за финансиране на схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители и промоциите на земеделски продукти в съответствие с правилата на европейското законодателство. В тази дирекция ще се подготвят нормативните и административни актове, свързани с предоставянето на директни плащания, с промоциите на земеделски продукти и с прилагането на системата на кръстосаното съответствие. Ще дават указания и за прилагане на системата на кръстосаното съответствие. Ще оказват методическа помощ на Разплащателната агенция при прилагане на схемите за директно подпомагане на земеделските производители, на промоциите на земеделски продукти, както и на системата на кръстосаното съответствие.

Експертите от директни плащания и промоции ще оказват методическа помощ на дирекциите в министерството при прилагане на схемите и мерките за директно подпомагане и на промоциите на земеделски продукти. Ще осъществяват взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия и Съвета на ЕС във връзка с политиката на директното подпомагане на земеделските производители и нейното прилагане, както и на политиката за промоции на земеделски продукти.

Сред новите дирекции, които пряко ще отговарят за бъдещите политики в сектора, са тази за „Биологично земеделие и растениевъдство“, която съвместно с областните дирекции „Земеделие“ ще обследване земеделските култури за установяване на моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия и ще изготвя доклад до министъра. Тази дирекция ще подпомага дейността на министъра при управление на дейността на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия и приравнени към тях неблагоприятни климатични условия. Експертите ще участват в дейността на Консултативния съвет по зърното и в заседанията на управителните комитети в секторите – влакнодайни култури, хмел, зърно, плодове и зеленчуци към Европейската комисия, и в работни групи към Съвета на ЕС. Ще участват в разработването, наблюдението, актуализирането и контрола върху условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Тази дирекция  ще поддържа и база данни на биопроизводителите и търговците, които имат разрешение за отглеждане и продажби на подобна продукция.

Ще има нова дирекция за анализ и стратегическо планиране, която трябва да събира статистиката, да я анализира и да представя решения за проблемите.

Нарастват изискванията и към дирекциите „Земеделие и регионална политика“  „Електронно управление“ и „Инвестиции и управление на собствеността“.  

Създава се нова главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ с едно териториално звено – Център „Поддържане на бази данни на Системата за идентификация на земеделските парцели“ (СИЗП) със статут на дирекция, със седалище София. В нея ще влизат дирекците „Поземлени отношения и комасация“, „Търговски дружества и държавно участие“, „Развитие на горския сектор“, „Пазарни мерки и организации на производители“, „Директни плащания и промоции“, „Анализ и стратегическо планиране“, „Наука, образование и иновации“, „Държавни помощи и регулации“, „Европейска координация и международни отношения“,„Развитие на селските райони“, „Морско дело и рибарство“, „Политики по агрохранителната верига“, „Биологично земеделие и растениевъдство“, „Животновъдство“ и дирекция „Хидромелиорации“.

Дирекция „Електронно управление“ получава изключително големи функции. То ще изготвя и провежда секторна стратегия за електронното управление в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в съответствие със Стратегията за електронно управление в Република България, ще разработва програми за реализация на секторната стратегия, включително ресурсното осигуряване на мерките по нея, ще координира дейностите по прилагането на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет, ще отговаря за изменението на нормативни актове, регламентиращи предоставянето на административни услуги, с цел съобразяването им със Закона за електронното управление;

Тази дирекция ще отговаря и за въвеждането и внедряването на системи в структурата на министерството, свързани с електронното правителство, и за въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни между администрациите, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Ще поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа на министерството и компютърната техника, ще поддържа и актуализира вътрешната информационна система – интранет, ще проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването на регистри, база данни и нови съвременни технологии с цел повишаване на сигурност­та и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи и въвеждането на нови софтуерни решения в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление.

Общо функциите на тази дирекция са 36 и ще бъдат основата за бъдещото електронно управление.

Нови функции се възлагат и на дирекция „Инвестиции и управление на собствеността“. Тя ще подпомага министъра при осъществяване на концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии и обекти, предоставени за управление на министерството или на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, ще организира провеждането на процедурите за предоставяне на концесии на обекти, предоставени за управление на министерството или на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, ще. подготвя становища по предоставените проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за концесиите.

Тази дирекция ще поддържа регистъра на недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени за управление на министерството, ще предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, предоставени за управление на министерството, с цел постигане на максимална ефективност, ще изготвя становища за разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, предоставени на професионалните гимназии и училища – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, ще осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за ползване от служителите на съответното административно звено по изработена и одобрена от главния секретар план-схема.
Специфични права ще имат и експертите от дирекция „Политики по агрохранителната верига“. Те координират прилагането на държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал. Ще разработват проекти на нормативни актове, свързани с безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал. Ще координират изготвянето на единен многогодишен национален план за контрол в изпълнение на законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, и годишен доклад за изпълнение на единния многогодишен национален план за контрол.

Тази дирекция ще подпомага методически структурите на министерството по безопасност на храни и фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал. Ще координира дейностите на министерството с Министерството на здравеопазването и с други ведомства и организации, имащи отношение към качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал.

Ще изгражда и поддържа Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) в Република България и изпълнява ролята на национално звено за контакт на системата и др.

Експерите ще участват в работата на работните групи към Съвета на ЕС в конфигурацията му „Селско стопанство и рибарство“ и към Европейската комисия по въпросите от компетентността на дирекцията, на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, Кодекс Алиментариус и на работните групи към него и др.

 

 

Обща численост на персонала в Министерството на земеделието и храните Политически кабинет - 16

в т.ч.:

 

експертни и технически сътрудници -11

Главен секретар - 1

Инспекторат - 15

финансови контрольори - 2

дирекция „Вътрешен одит“ - 15

дирекция „Сигурност“ - 10

дирекция „Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция“ - 17

Обща администрация - 146

в т.ч.:

 

дирекция „Човешки ресурси“ - 16

дирекция „Административно и правно обслужване“ - 30

дирекция „Финансово управление“ - 23

дирекция „Инвестиции и управление на собствеността“ - 34

дирекция „Електронно управление“ - 30

дирекция „Обществени поръчки“ - 13

 

Специализирана администрация - 380

в т.ч.:

 

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ - 69

в т.ч.:

 

Централно управление - 41

Център „Поддържане на бази данни на СИЗП“ – София - 28

дирекция „Поземлени отношения и комасация“ - 45

дирекция „Търговски дружества и държавно участие“ - 13

дирекция „Развитие на горския сектор“ - 17

дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ -  14

дирекция „Директни плащания и промоции“ - 18

дирекция „Анализ и стратегическо планиране“ - 16

дирекция „Наука, образование и иновации“ - 11

дирекция „Държавни помощи и регулации“ - 17

дирекция „Европейска координация и международни отношения“ -  24

дирекция „Развитие на селските райони“ - 50

дирекция „Морско дело и рибарство“ - 13

дирекция „Политики по агрохранителната верига“ - 21

дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ - 16

дирекция „Животновъдство“ - 23

дирекция „Хидромелиорации“ - 13“

 

 

 

 

В новата структура на агроминистерството ще работят 602 служители
17776

Последни материали
Виж
Касова бележка от 55 ст. донесе на жена от Стара Загора 50 000 лева от НАП
Инициативи
По 5 лева дарявате за благотворителност с всяка купена жива елхичка или борче
Предстоящо
С горещ билков чай на фермерския пазар на 11 декември
Проект, финансиран с евросредства
Фондация Биоселена се представя на предколедния панаир на книгата
Председател на БАКЕП
Цветанска: Близо 30 на сто от проектите за преработка ще бъдат изтеглени заради рецесията
Пържен грах
Свързани материали
Виж
Устройствен правилник - промени
Ще има втори зам. директор в агенцията по горите
Решения на Министерския съвет
Кабинетът одобри новата структура на министерството на земеделието
Промени в устройствения правилник
Шефовете на земеделските дирекции ще проверяват дали чиновниците не лъжат в имотните декларации
Предложения по проекта за промени ще се приемат до 6 май
Порожанов спешно иска кабинетът да одобри пети зам. министър в агроведомството
Проект на устройствен правилник
Агроминистърът ще одобрява продажбата на активи над 30 хиляди лева на новото предприятие към Селскостопанска академия
Приет е нов Устройствен правилник на МОСВ
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам